Referat fra Generalforsamlingen d. 19. marts 2014

Referat fra Generalforsamlingen d. 19. marts 2014

20-03-2014

Deltagere:


 • Bestyrelsen var repræsenteret ved Poul Erik Christiansen, Louise C. Larsen, Claus Honoré  og John Drescher. Ib Eland var forhindret i at møde op.

 • Seniorinstruktør Mariann Borregaard fra Natteravnene Stenløse.

 • Frivillige fra Natteravnene Frederikssund.

Generalforsamlingen blev afholdt i Udstillingslokalet ved biblioteket den 19. marts med følgende
dagsorden jvf. vedtægterne:

1.
Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

2.
Antal stemmeberettigede frivillige

3.
Formandens beretning

4.
Årsberetning fra Landssekretariatet v/formanden

5.
Godkendelse af regnskab

6.
Indkomne forslag

7.
Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte/passive frivillige

8.
Valg af formand (Poul Erik modtager genvalg)

9.
Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter

 1. Bestyrelsesmedlemmer (Ib, Claus og John modtager genvalg, Louise modtager ikke genvalg)
 2. Suppleanter (Torben Christensen modtager genvalg, ny skal vælges)

10.Valg
af revisor og  revisorsuppleant

 1. Jesper Svendsen og Torben Holm modtager genvalg

11.
Eventuelt

Ad
pkt.1.


 • Mariann Borregaard blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Ad
pkt. 2.


 • Der var 13 stemmeberettigede frivillige.

Ad
pkt. 3.


 • Formanden aflagde sin beretning. Han kunne konstatere at året havde budt på en fremgang i antallet af frivillige fra 19 til 27. Som årsager blev blandt andet nævnt
  reklamekampagnen i S-togene, og Kronprinsparrets Sociale Pris til Natteravnene.
  Der blev talt om sponsorstøtte, og det blev nævnt at Sparekassen Sjælland havde doneret et engangsbeløb på 1000,-

  Arrangørerne af den årlige sommerfest i Bløden er meget glade for at vi stiller
  op med hold, og ser frem til at se os igen i 2014 den 13. til 15. juni.

  Hele årsberetningen distribueres elektronisk til de frivillige.

Ad
pkt. 4.


 • Årsberetningen fra Landssekretariatet bliver distribueret elektronisk til foreningens frivillige efterfølgende. Der var ingen kommentarer til årsberetningen.

Ad
pkt. 5


 • Regnskabet blev gennemgået af afgående kasserer Louise C. Larsen. Årets resultat blev et underskud på kr. 406.05, hvilket primært skyldtes at vi på trods af forsinket ansøgning om støtte fra kommunen, alligevel havde modtaget kr. 5000,-

  Kassebeholdningen på 31.12.2013 var kr. 17,187.01

  Regnskabet blev godkendt.

Ad
pkt. 6.


 • Der var indkommet forslag om at tidspunktet for hvornår turene afvikles blev
  fastlagt. Årsagen til forslaget var, at der blev startet på turene på forskellige tidspunkter.

  Det blev vedtaget, at såfremt der ikke blev aftalt andet med turformanden i
  ugen op til turen, starter den kl. 21:30

Ad
pkt. 7.


 • Årsplanen er ikke udarbejdet.

 • Budget er ikke lavet.

 • Det er i foreningen besluttet ikke at opkræve kontingent fra de frivillige.

Ad
pkt. 8.


 • Formanden: Poul Erik Christiansen blev genvalgt. Der var ingen modkandidater opstillet.

Ad
pkt. 9.


 • Bestyrelsesmedlemmerne: Ib Eland, Claus Honoré og John Drescher blev alle genvalgt. Der var ingen modkandidater opstillet. Louise C. Larsen havde valgt ikke at genopstille.
  Dorte Dyrmose indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem og ny kasserer.

 • Suppleant: Torben Christensen blev genvalgt, og Søren Skov-Toader indtræder som ny suppleant. Der var ingen modkandidater opstillet.

Ad
pkt. 10.


 • Revisor: Jesper Svendsen og revisorsuppleant Torben Holm blev begge genvalgt. Der var ingen modkandidater opstillet.

ad
pkt. 11.


 • Formanden: takkede afgående bestyrelsesmedlem Louise C. Larsen for det gode samarbejde, og overrakte en lille gave fra foreningen. Louise har igennem nogle år varetaget posten som kasserer (med stor ildhu), og Natteravnene kommer til at savneLouise meget.

 • Louise: takkede bestyrelsen og alle de frivillige for nogle gode og sjove år, og
  forklarede at det er travlhed på den private front der gør, at arbejdet i
  Natteravnene må sættes på pause. Hun vil ikke helt udelukke at hun evt. vender
  tilbage, hvilket Natteravnene ser frem til.


foreningens vegne

John
Drescher